Hunda- og kattahald

Nr. 252 5. mars 2013
GJALDSKRÁ
vegna hunda- og kattahalds í Borgarfjarðarhreppi.

1. gr.
Árlegt leyfisgjald fyrir að halda hund í Borgarfjarðarhreppi sbr. staflið b, 2. gr. samþykktar nr. 367/1998 um hundahald í Borgarfjarðarhreppi skal vera 12.000 kr. Innifalið í leyfisgjaldi er heil-brigðisskoðun dýralæknis, ormahreinsun og trygging, auk umsýslugjalda sveitarfélagsins.

2. gr.
Árlegt leyfisgjald fyrir að halda kött í Borgarfjarðarhreppi sbr. staflið b, 2. gr. samþykktar nr. 361/1998 um kattahald í Borgarfjarðarhreppi skal vera 8.000 kr. Innifalið í leyfisgjaldi er heil-brigðisskoðun dýralæknis, ormahreinsun og trygging, auk umsýslugjalda sveitarfélagsins.

3. gr.
Eigendur hunda og katta eru ábyrgir fyrir öllum kostnaði sem hlýst af brotum gegn samþykktum um hunda- og kattahald í Borgarfjarðarhreppi, þ.m.t. óheimilli lausagöngu, handsömun, vörslu og skilum dýranna eða aflífun.
Við afhendingu handsamaðs hunds eða kattar skal leyfishafi greiða handsömunargjald skv. samþykktum um hunda- og kattahald í Borgarfjarðarhreppi:
fyrir fyrsta skipti, sem dýrið er fangað kr. 15.000
fyrir annað skipti kr. 20.000
fyrir þriðja skipti kr. 25.000
Að auki skal greiða kr. 3.000 fyrir hvern byrjaðan sólarhring sem hundur eða köttur hefur verið í vörslu. Miðast greiðsla vegna föngunar við fjölda skipta sem dýrið er fangað á 12 mánaða tímabili.
Ef til aflífunar hunds eða kattar kemur, skal eigandi dýrs að auki greiða útlagðan aflífunar-kostnað.

4. gr.
Með vísan til 2. gr. n, í samþykkt um hundahald nr. 367/1998 greiða eigendur hunda á lögbýlum ekki leyfisgjald heldur einungis útlagðan kostnað við ormahreinsun.

5. gr.
Um vexti af vangreiddum gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari gilda almennar reglur. Um inn-heimtu gjalda fer samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998.
Gjöld samkvæmt gjaldskránni má innheimta með fjárnámi.

6. gr.
Gjaldskrá þessi er sett með vísan til heimilda í samþykkt um hundahald nr. 367/1998 og sam-þykkt um kattahald nr. 361/1998 og samkvæmt 25. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og meng-unarvarnir. Gjaldskráin sem er samin og samþykkt í hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps, 4. mars 2013 staðfestist hér með samkvæmt 25. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, til að öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi eldri óbirt gjaldskrá vegna hundahalds dags. 12. nóv-ember 1998 og gjaldskrá vegna kattahalds í Borgarfjarðarhreppi nr. 211/2006.

Borgarfirði, 5. mars 2013.
Jón Þórðarson sveitarstjóri.
__________
B-deild – Útgáfud.: 19. mars 2013