Til móts við nýjan dag - Stofnfundur Framfarafélags Borgarfjarðar

Miðvikudagskvöldið 17. júlí var stofnfundur Framfarafélags Borgarfjarðar haldinn í Fjarðarborg.  Fundurinn var vel sóttur og eru stofnfélagar um 45 talsins. Unt verður að gerast stofnfélagi í gegnum tölvupóst fram til 15 ágúst.


Arngrímur Viðar Ásgeirsson var kjörinn formaður félagsins og með honum í stjórn voru kosin þau Hólmfríður Jóhanna Lúðvíksdóttir og Hafþór Snjólfur Helgason. Í varastjórn voru kjörinn Helgi Sigurðsson, Elsa Arney Helgadóttir og Óttar Már Kárason.

Samkvæmt samþykktum félagsins er markmið þess að að stuðla að samfélagsþróun á Borgarfirði með áherstu á tækifæri fyrir nýja íbúa að setjast að í sveitarfélaginu. Markmiðum sínum ætlar félagið meðal annars að ná með því að veita stuðning við atvinnusköpun á svæðinu og við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis.

Forsaga þess að til fundarins var boðað er sú að fyrr í sumar hafa verið haldnir tveir opnir fundir um safélagsþróun á Borgarfirði. Megin áherslur verkefnisins voru skilgreindar á þessum undirbúningsfundum auk þess sem ákveðið var að stofna félagið. Þessar áherslur eru atvinnumál, húsnæðismál og almen lífsgæði.

Hægt er að gerast stofnfélagi fram til 15. ágúst með því að senda tölvupóst á netfangið framfarafelag.bgf@gmail.com, fram þarf að koma fullt nafn, kennitala og tölvupóstfang.


 Samþykktir Framfarafélags Borgarfjarðar

1.gr.

Félagið heitir Framfarafélag Borgarfjarðar – til móts við nýjan dag, heimili þess og varnarþing er á Borgarfirði eystra. Starfssvæði félagsins er Borgarfjarðarhreppur.

2. gr.

Félagið er frjáls félagasamtök einstaklinga, stofnana, samtaka og fyrirtækja og er félagið opið öllum sem vilja vinna að markmiðum þess.

3. gr.

Tilgangur félagsins er að stuðla að samfélagsþróun á Borgarfirði með áherstu á tækifæri fyrir nýja íbúa að setjast að í sveitarfélaginu. Markmið félagsins eru:

a) Stuðla að atvinnuþróun og framboði fjölbreyttra atvinnutækifæra.

b) Stuðla að stöðugu framboði íbúðahúsnæðis.

c) Stuðla að aukningu almennra lífsgæða á Borgarfirði miðað við kröfur hverju sinni.

4. gr.

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að:

a) Veita stuðning og aðstoð við þróun og framkvæmd hugmynda sem eru til þess fallnar að skapa atvinnutækifæri á svæðinu.

b) Leita leiða til að mæta þörf fyrir íbúðarhúsnæði og veita stuðning og aðstoð við uppbyggingu slíks húsnæðis.

c) Greina þarfir samfélagsins þegar kemur að almennum lífsgæðum og þrýsta á hið opinbera jafnt sem einkaaðila er varðar þjónustu við svæðið.

d) Sinna öðru sem samrýmist markmiðum félagsins.

5. gr.

Starfstímabil félagsins er almanaksárið.  Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs. 

6. gr.

Aðeins félagsmenn sem greitt hafa árgjald hafa atkvæðisrétt á aðalfundi, aðrir hafa málfrelsi og tillögurétt. Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ræður úrslitum mála.

7. gr.

Aðalfund skal halda á tímabilinu 1. júní – 15. júlí ár hvert og skal boða til hans með að minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti ss. með tölvupósti til félagsmanna eða auglýsingu í útbreiddum miðli á starfssvæði félagsins. Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

1.     Kosning fundarstjóra og fundarritara

2.     Skýrsla stjórnar lögð fram

3.     Reikningar lagðir fram til samþykktar

4.     Lagabreytingar

5.     Ákvörðun félagsgjalds

6.     Kosning stjórnar

7.     Önnur mál

8.gr.

Stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi. Stjórnina skipa þrír stjórnarmenn, þ.e. formaður, gjaldkeri og ritari sem jafnframt gegnir hlutverki varaformanns.  Að auki skulu kosnir þrír varamenn í stjórn. Stjórn og varastjórn eru kosnar til eins árs. Kjósa skal formann sérstaklega.

Stjórnin skiptir með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi, sem haldinn er eftir aðalfund félagins.

Kjörgengir til stjórnar eru félagsmenn sem greitt hafa félagsgjöld.

9.gr.

Ákvörðun um félagsgjald komandi starfsárs skal tekin á aðalfundi.  Félagsgjöld skulu innheimt árlega fyrir 1. júní.

10. gr.

Rekstrarafgangi af starfsemi félagsins skal varið í samræmi við tilgang félagsins.

11. gr.

Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með samþykki  2/3 hluta greiddra atkvæða. Renna þá eignir félagsins til samfélagsmála í Borgarfjarðarhreppi.

12. gr.

Þar sem ákvæði samþykkta þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga um frjáls félagasamtök, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt. 

Lög þessi voru samþykkt á stofnfundi Framfarafélags Borgarfjarðar – til móts við nýjan dag.

Dagsetning: 17. 07. 2013 

Undirskriftir stjórnar:Fundargerð Stofnfundur félags um samfélagsþróun á Borgarfirði eystra

Haldinn í Félagsheimilinu Fjarðarborg 17. júlí 2013

Mættir voru 45 aðilar á fundinn (sjá nánar á skráningarlista)

1.              Kosning fundarstjóra og fundarritara

a.              Björn Aðalsteinsson var skipaður fundarstjóri og Áskell Heiðar Ásgeirsson og Hólmfríður Lúðvíksdóttir voru skipuð fundarritarar.

 

2.              Kynning á forsögu verkefnisins

Ásta Hlín Magnúsdóttir kynnti forsögu verkefnisins.  Hún sagði hugmyndir um aðgerðir til að bæta aðstæður til búsetu á Borgarfirði sprottnar úr tali hennar og Arngríms Viðars og fleiri.  Boðað var til fundar 28. maí til að ræða málið, áhugi var á því að hefjast handa, ritað var bréf til hreppsnefndar sem samþykkti að styrkja verkefnið um tvö mánaðarlaun verkefnastjóra.  Ásta Hlín tók að sér stjórn verkefnisins. Fundað var í byrjun júní og þar m.a. rætt um netsamband, húsnæðismál og atvinnumál.  Hugmyndir sem fram hafa komið um atvinnumál hafa verið t.d. iðnaður, ferðaþjónusta utan háannar og fjarvinnsla.  Varðandi almenn lífsgæði eru netsambandsmál áberandi en vinnuhópur hefur starfað á því sviði undanfarið.

Ásta sagði það liggja fyrir að ungt fólk vilji flytja til Borgarfjarðar og að það verði verkefni nýs félags að vinna að því að bæta skilyrði til þess að það geti orðið.

 

3.              Nafn á félagið

Ásta kynnti tillögu sem kom fram á Facebook:

Framfarafélag Borgarfjarðar – til móts við nýjan dag. Aðrar tillögur komu ekki fram og var þessi tillaga samþykkt samhljóða.

 

4.              Samþykktir félagsins

Ásta kynnti tillögur að samþykktum félagsins.

Gerðar voru tvær breytingartillögur við 8. grein tillagnanna.  Önnur var þess efnis að kjörgengi í félaginu hafi aðeins þeir sem greitt hafa árgjald og hin var í þá veru að ekki þurfi að skila framboðum skriflega fyrir aðalfund.  Breytingartillögurnar voru samþykktar samhljóða.  Aðrar athugasemdir voru ekki gerðar og samþykktirnar voru síðan samþykktar samhljóða með áðurnefndum breytingum.

 

5.              Ákvörðun félagsgjalds

Ásta Hlín lagði til að fyrsta félagsgjald yrði innheimt fljótlega fyrir árið 2013 og að næsta félagsgjald yrði síðan til innheimtu 1. júní 2014. 

Arngrímur Viðar kynnti þá tillögu sína að félagsgjöld yrðu hófleg, kr. 3.000 á ári og síðan gætu fyrirtæki og einstaklingar lagt meira að mörkum eftir verkefnum, efnum og aðstæðum.

Tillaga um kr. 3.000 fyrir einstaklinga og kr. 3.000 fyrir fyrirtæki fyrir árin 2013 og 2014 samþykkt samhljóða. 

 

6.              Kosning stjórnar

Samkvæmt nýsamþykktum samþykktum skal kjósa formann sérstaklega.  Björn fundarstjóri óskaði eftir tillögum, stungið var upp á Ástu sem baðst undan, Jóni Þórðarsyni sem baðst undan og Arngrími Viðari Ásgeirssyni. Borin upp tillaga um Arngrím Viðar og var hún samþykkt samhljóða.  Arngrímur Viðar er því fyrsti formaður Framfarafélags Borgarfjarðar.

Fundarstjóri óskaði eftir tilnefningum í stjórn.  Tillögur komu fram um Hafþór Helgason, Óttar Kárason, Hólmfríði Lúðvíksdóttur, Helga Sigurðsson, Elsu Arneyju Helgadóttur.

Gengið var til kosninga, Hafþór og Hólmfríður hlutu bæði 22 atkvæði og skoðast þau því réttkjörin í aðalstjórn.  Helgi hlaut 21 atkvæði, Elsa Arney 17 og Óttar 2 og þau teljast því réttkjörin í varastjórn.

 

7.              Önnur mál

a)              Hafþór kynnti stöðu mála varðandi vinnu hóps sem fjallar um nettengingar.  Unnið hefur verið með tillögur sem Jónas Sigurðsson lagði fyrir hópinn, beðið er eftir frekara samstarfi við Jónas um framhald málsins.

b)              Viðar óskaði eftir tilnefningum í starfshóp um húsnæðismál.  Fram komu tilnefningar um Gunnlaug Garðarsson, Magnús Þorra Jökulsson, Einar Magna Jónsson, Birki Björnsson, Jón Sigmar Sigmarsson og Önnu Margréti Jakobsdóttur.  Samþykkt samhljóða.  Ásta Hlín mun boða hópinn til fundar.

Fundargerð borin upp til samþykktar

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 21:30

 

Fundarritarar:

 

Áskell Heiðar Ásgeirsson

 

Hólmfríður Lúðvíksdóttir

 

Fundarstjóri:

 

Björn Aðalsteinsson